Tel. : +420 777 934 513

Email: info@skillshockey.eu

SLIDER SKILLS jaro

SLIDER SKILLS jaro