TERMS OF PERSONAL DATA PROCESSING

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací skrze náš přihlašovací formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů. S Vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s platnou českou a evropskou legislativou a budeme je archivovat maximálně po dobu 5 let od zrušení Vašeho zaregistrovaného účtu. Na požádání Vám zašleme, zda a jaké osobní údaje o Vás máme zaznamenané a nesprávně zapsané nebo zastaralé osobní údaje na požádání opravíme.

V souvislosti s registrací na těchto internetových stránkách zpracováváme údaje, které vyplníte v registračním formuláři (zejm. jméno a příjmení hráče, datum narození, hokejový klub, hráčská pozice, emailová adresa, telefonní číslo a zobrazované jméno). Zpracováním těchto osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Vaše osobní údaje však bez Vašeho předchozího souhlasu nebudou předávány jiným třetím osobám.

Zpracovávané údaje jsou chráněny proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob technickými, organizačními a bezpečnostními opatření, které Vaše údaje chrání. Zavazujeme se plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu, chráněna proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

 

ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ A VYUŽITÍ ÚDAJŮ

Kontaktní údaje vyplněné v registračním formuláři využíváme pro naše evidenční účely, za účelem následného zasílání informací a obchodních sdělení a zároveň za účelem ochrany našich práv či pro případ vzniku soudního sporu.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací skrze vyplnění přihlašovacího formuláře (dále jen „registrace“) souhlasíte se zpracováním vyplněných osobních údajů. Tento souhlas opravňuje zapsaný spolek Czech Skills Hockey Academy archivovat osobní údaje maximálně po dobu 5 let od zrušení zaregistrovaného účtu. Vyplněním údajů zároveň udělujete souhlas, aby Vám byly zasílány informační emaily a obchodní sdělení.

Registrací zároveň souhlasíte s pořizováním, zpracováváním a zveřejňováním fotografií hokejového hráče, tedy dítěte, jehož jste zákonným zástupcem, jeho jména a akce, které se dítě zúčastnilo, jež vzniknou v souvislosti s účastí na akcích pořádaných zapsaným spolkem Czech Skills Hockey Academy, zejména na hokejových kempech a turnajích. Tyto budou zpracovány za účelem zveřejnění na webových stránkách zapsaného spolku, na nástěnkách, Facebooku či na účtech jiných sociálních sítích zapsaného spolku, či použití na propagačních materiálech zapsaného spolku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány max. po dobu 5 let.

 

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Na našich stránkách nabízíme propojení na weby, které nejsou spravovány zapsaným spolkem Czech Skills Hockey Academy. Pokud navštívíte některou z těchto stránek, měli byste se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Neneseme odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

 

PRÁVA REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
  • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva můžete uplatnit, jakož i jiné žádosti, podněty a připomínky můžete adresovat na emailovou adresu info@skillshockey.eu.

 

STÍŽNOST U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že dochází z naší strany k porušování právních povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00 Praha 7, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.